Reference Label Details
2nd LawSecond law analysis
Levanova 1970S. V. Levanova, A. M. Rozhnov, S. M. Sedov, V. Ya. Starkov, and V. N. Manzhos, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol. 13, 62-65 (1970)
Equilibrium Reactions of Dibromoethane