Reference Label Details
Kabo 1990G. Ya. Kabo, E. A. Miroshnichenko, M. L. Frenkel', A. A. Kozyro, V. V. Simirskii, A. P. Krasulin, V. P. Vorob'eva, and Yu. A. Lebedev, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci. 39, 662-667 (1990)
Thermochemistry of Urea Alkyl Derivatives
English translat. from: Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim. 750-755 (1990)