Reference Label Details
Vasilev 1973V. P. Vasil'ev, E. V. Kozlovskii, and B. T. Kunin, Izvest. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. i Khim. Tekhnol. 16, 365-368 (1973)
Standard Thermodynamic Properties of Br2 and Br3- in Aqueous Solution
as quoted by CODATA Key Valsas quoted by CODATA Key Vals