Reference Label Details
Tarasenko 1986N. A. Tarasenko, A. A. Tishenkov, V. G. Zaikin, V. V. Volkova, and L. E. Guselnikov, Bull. Acad. Sci. USSR, Div. Chem. Sci. 35, 2196-2196 (1986)
Adiabatic Ionization Energy of Methylenimine
English translat. from: Izvest. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim. 2397-2397 (1986)